Thiền Viện Pháp Quang ( trang ngoai – Viet)

[ot_testimonials title=”Testimonial” testimonials=”%5B%7B%22avatar%22%3A%22400%22%2C%22name%22%3A%22V%C3%B4%20Ch%E1%BB%A9ng%22%2C%22desc%22%3A%22Xu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BA%BFn%20hoa%20khai%20l%E1%BA%BD%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C3%ACnh%5Cn%C4%90%C3%AAm%20t%C3%A0n%20ng%C3%A0y%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C3%A1nh%20b%C3%ACnh%20minh%5CnKh%C3%B4ng%20c%E1%BA%A7n%20ch%E1%BB%A9ng%20%C4%91%E1%BA%AFc%20ta%20v%E1%BA%ABn%20bi%E1%BA%BFt%5CnX%C6%B0a%20nay%20v%E1%BA%ABn%20tr%E1%BB%8Dn%20v%E1%BB%9Bi%20ch%C3%A2n%20t%C3%ACnh%22%2C%22authors%22%3A%22Th%C6%A1%3A%20Th%E1%BA%A7y%20Ph%C3%A1p%20Nh%E1%BA%ADt%22%2C%22position%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22avatar%22%3A%22734%22%2C%22name%22%3A%22Kh%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BB%81%22%2C%22desc%22%3A%22Trai%20kia%20n%E1%BA%B1m%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%20bi%E1%BB%83n%20s%C3%A2u%5CnD%E1%BB%85%20%C4%91%C3%A2u%20nh%E1%BA%A3%20ng%E1%BB%8Dc%20c%C3%B3%20m%C3%A0u%20h%E1%BB%93ng%20xanh%5CnTr%E1%BA%A3i%20bao%20kh%C3%B3%20nh%E1%BB%8Dc%20m%E1%BB%9Bi%20th%C3%A0nh%5CnCam%20go%2C%20th%E1%BB%AD%20th%C3%A1ch%20m%E1%BB%9Bi%20n%C3%AAn%20anh%20t%C3%A0i%22%2C%22authors%22%3A%22Th%C6%A1%3A%20Th%E1%BA%A7y%20Ph%C3%A1p%20Nh%E1%BA%ADt%22%2C%22position%22%3A%221%22%7D%5D”][ot_button title=”Mời Vào” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fthienvienphapquang.com%2Fvi%2Fthay-phap-nhat%2F|title:M%E1%BB%9Di%20V%C3%A0o||”]